ตำบลห้วยกรดพัฒนา  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม

Banner

                                 ข้อมูลจำนวนนักเรียน

   ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน (ทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการ)

ข้อมูล

จำนวน

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ระดับชั้น

ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

 

อนุบาลปีที่  1

อนุบาลปีที่  2

2

1

30

18

21

14

51

32

 

รวมระดับอนุบาล

3

48

35

83

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

2

2

2

2

2

2

23

25

22

28

24

17

22

26

10

27

23

16

45

51

32

55

47

33

ข้อมูล  ณ วันที่

 10 มิ.ย.2558

รวมระดับประถมศึกษา

12

139

124

263

 

รวมทั้งสิ้น

15

187

159

346

 

                                                                                                             

                     -  มีจำนวนนักเรียนต่อห้อง(เฉลี่ย)       ระดับประถม  1  :  21  คน   ระดับปฐมวัย   1  :  28    

                     -  อัตราส่วนครู : นักเรียน    ระดับประถม  1  :  21  คน   ระดับปฐมวัย   1  :  28  คน

    ข้อมูลบุคลากร

                  - จำนวนครูและบุคลากรในโรงเรียน

 ข้อมูล

จำนวนบุคลากร

 วุฒิทางการศึกษา

 

 

ประเภทบุคลากร

 

ชาย

 

หญิง

 

รวม

ปริญญา

โท

ปริญญาตรี

ต่ำกว่าปริญญา

หมายเหตุ

ข้าราชการครู

ลูกจ้างประจำ

ครูอัตราจ้าง

ครูพี่เลี้ยง

7

1

-

-

8

-

5

1

15

1

5

1

2

-

-

-

15

-

5

-

-

1

-

1

ข้อมูล   ณ

วันที่ 10 มิ.ย.58

รวม

8

14

22

2

20

2

 

ข้อมูลนักเรียน บุคลากร

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม
  • วันไหว้ครู

กลุ่มงาน

นายสมชาย  บุญเมือง

การพัสดุ

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook


รอบรู้เรื่องอาเซียน

สหวิชาดอทคอม