ตำบลห้วยกรดพัฒนา  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม

Banner

                                 ข้อมูลจำนวนนักเรียน

   ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน (ทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการ)

ข้อมูล

จำนวน

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ระดับชั้น

ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

 

อนุบาลปีที่  2

อนุบาลปีที่  3

2

2

21

26

22

21

43

47

 

รวมระดับอนุบาล

4

47

43

90

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

2

2

2

1

2

2

35

20

24

26

21

27

24

13

20

23

12

27

59

33

44

49

33

54

ข้อมูล  ณ วันที่

 21 พ.ค. 2561

รวมระดับประถมศึกษา

12

153

119

272

 

รวมทั้งสิ้น

16

200

162

362

 

                                                                                                             

                     -  มีจำนวนนักเรียนต่อห้อง(เฉลี่ย)       ระดับประถม  1  :  40  คน   ระดับปฐมวัย   1  :  28    

                     -  อัตราส่วนครู : นักเรียน    ระดับประถม  1  :  40  คน   ระดับปฐมวัย   1  :  28  คน

  


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม
  • วันไหว้ครู

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายศักดิ์ชัย  หริ่มแก้ว

หัวหน้างานการบริหารงานทั่วไป

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook


รอบรู้เรื่องอาเซียน

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย