ตำบลห้วยกรดพัฒนา  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม

Banner

                                 ข้อมูลจำนวนนักเรียน

   ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน (ทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการ)

ข้อมูล

จำนวน

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ระดับชั้น

ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

 

อนุบาลปีที่  1

อนุบาลปีที่  2

2

2

27

32

21

22

48

45

 

รวมระดับอนุบาล

-

-

-

-

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

2

2

2

1

2

2

20

23

26

21

27

24

15

21

23

9

29

21

35

44

32

30

56

45

ข้อมูล  ณ วันที่

 8 ก.พ.2561

รวมระดับประถมศึกษา

11

141

120

261

 

รวมทั้งสิ้น

15

200

163

363

 

                                                                                                             

                     -  มีจำนวนนักเรียนต่อห้อง(เฉลี่ย)       ระดับประถม  1  :  40  คน   ระดับปฐมวัย   1  :  28    

                     -  อัตราส่วนครู : นักเรียน    ระดับประถม  1  :  40  คน   ระดับปฐมวัย   1  :  28  คน

    ข้อมูลบุคลากร

                  - จำนวนครูและบุคลากรในโรงเรียน

 ข้อมูล

จำนวนบุคลากร

 วุฒิทางการศึกษา

 

 

ประเภทบุคลากร

 

ชาย

 

หญิง

 

รวม

ปริญญา

โท

ปริญญาตรี

ต่ำกว่าปริญญา

หมายเหตุ

ข้าราชการครู

ลูกจ้างประจำ

ครูอัตราจ้าง

ครูพี่เลี้ยง

3

1

 

-

12

-

3

2

15

1

3

2

2

-

-

-

13

-

3

-

-

1

-

2

ข้อมูล   ณ

วันที่ 8 ก.พ.60

รวม

4

17

21

2

17

2

 

ข้อมูลนักเรียน บุคลากร

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.พ. 2560


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม
  • วันไหว้ครู

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายศักดิ์ชัย  หริ่มแก้ว

หัวหน้างานการบริหารงานทั่วไป

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook


รอบรู้เรื่องอาเซียน

สหวิชาดอทคอม