ตำบลห้วยกรดพัฒนา  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม

Banner

 

 

 

วิสัยทัศน์  (VISION )

            โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม  เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดี  มีบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ ที่จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ   มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้  นักเรียนมีคุณธรรม   มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์   มีความรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร รักความเป็นไทยและอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านรำมะนา มีจิตสาธารณะ  และรู้จักดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ภายใน            ปีการศึกษา  2558

พันธกิจของโรงเรียน (MISSION)

1. จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรในวัยเรียนอย่างมีคุณภาพและเสมอภาค

2.พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นครูมืออาชีพ  สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

3.พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนให้เป็นระบบการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ  โดยเน้นการมีส่วนร่วม  การกระจายอำนาจและหลักธรรมาภิบาล

4. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของท้องถิ่น นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

            5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน ตามนโยบายโรงเรียนดี ศรีตำบล กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  กิจกรรมส่งเสริมด้านสุนทรียภาพของผู้เรียน  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมแนะแนว และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน เป็นต้น

6.พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดจนส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในปัจจุบันและในอนาคต

7.จัดทำระบบการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินตนเองให้มีประสิทธิภาพ

8. พัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

9. ปฏิบัติงานอื่นตามนโยบายของหน่วยราชการเหนือขึ้นไป

เป้าประสงค์

1.  นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ

2. นักเรียนเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

3. นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. บุคลากรร้อยละ  80  ขึ้นไปเป็นครูมืออาชีพ

5. นักเรียนปกติทุกคนหรือ  ร้อยละ 100  สามารถอ่านออก เขียนได้ตามควรแก่วัย

6. นักเรียนร้อยละ 80  ขึ้นไปมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

7. โรงเรียนมีความพร้อมในการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

8. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุชภาพระดับเพชร

9. ผลการประเมินระดับชาติ  ( O – NET ) ชั้น ป. 6 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2556  ในทุกกลุ่มสาระและมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม
  • วันไหว้ครู

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายศักดิ์ชัย  หริ่มแก้ว

หัวหน้างานการบริหารงานทั่วไป

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook


รอบรู้เรื่องอาเซียน

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย