ตำบลห้วยกรดพัฒนา  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม

Banner

ประวัติโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2465  เดิมตั้งอยู่ หมู่ที่  11               ตำบลห้วยกรด   อำเภอสรรคบุรี   จังหวัดชัยนาท ปัจจุบันคือหมูที่ 5  ตำบลห้วยกรดพัฒนา  โดยอาศัยศาลา              การเปรียญของวัดแม่มาหาลูก มีชื่อว่า “โรงเรียนวัดแม่มาหาลูก” มีนายผิน เต็มเอก เป็นครูใหญ่คนแรก  การเรียนการสอนแบ่งเป็น 5 ชั้น คือชั้นมูลกับชั้น  ป.1  - ป.4

  พ.ศ. 2501  กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนแปลงการเรียนใหม่โดยยุบชั้นมูล  1  ชั้น  คงมีตั้งแต่                ชั้น   ป.1 – 4  เป็นการประถมศึกษาตอนต้น

  พ.ศ. 2501  ทางวัดได้เปลี่ยนชื่อวัดจาก วัดแม่มาหาลูก”  เป็น “ วัดมาติการาม”  โรงเรียนต้องเปลี่ยน   ชื่อด้ว

  พ.ศ. 2510  นายเชือน  หริ่มแก้ว  ครูใหญ่โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้ได้เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือ  ขยายชั้นเรียนไปจนถึงชั้นประถมปลาย  ป.7 และก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ  2  หลัง  เป็นแบบ  008  2 ชั้น  12  ห้องเรียน 1 หลัง  และแบบ 008  1 ชั้น  5 ห้องเรียน 1  หลัง  เป็นอาคารชั้นเดียว

  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2510  โรงเรียนประชาบาลสังกัดกรมสามัญศึกษา ได้โอนกิจการบริหารไปขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  พ.ศ.  2515  นายเชือน  หริ่มแก้ว ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอสรรคบุรี

  พ.ศ. 2518  ได้รับยกฐานะเป็นโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม  เป็นแห่งแรกของอำเภอสรรคบุรี             ได้รับเงินอุดหนุนปีละ  5,000  บาท

  พ.ศ.2520ได้ปรับปรุงตำแหน่งครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่และ พ.ศ.2532 ยกฐานะเป็นอาจารย์ใหญ่  7

  1 ตุลาคม พ.ศ.2523  ได้โอนกิจการบริหารไปสังกัดกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา     แห่งชาติซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง

ปลายปี พ.ศ.  2542  นายอัมชัย  อุยตระกูล  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดมาติการามได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดคลองงิ้ว  นายสง่า  โพธิ์กลีบ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรีได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน

ปีงบประมาณ 2543  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบ 3 รายการดังนี้

         1.ก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.105/2529จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน เป็นงบประมาณ 1,997,000  บาท

         2.ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา จำนวน 1 สนาม เป็นงบประมาณ  400,000  บาท

         3.ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  แบบของ สปช.จำนวน 1 สนาม  เป็นเงินงบประมาณ  99,000  บาท และในปีเดียวกันได้รื้อถอนอาคารเรียน แบบ 008 หลังที่ 1 ขนาด  12  ห้องเรียน ทางโรงเรียนขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการเป็นห้องศูนย์การเรียนรู้ และในปี 2544  คณะครู กรรมการโรงเรียน ประชาชนผู้ปกครองนักเรียน  ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียน แบบสร้างเอง  1 หลังขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน โดยใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียน 008 และงบประมาณจากประชาชนบริจาคสมทบ ประมาณ  400,000  บาท

    ในปีงบประมาณ 2544  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช.105/2529 จำนวน  2 ห้องเรียน เป็นเงิน 162,000 บาท   ต่อมาปลายปีงบประมาณ 2544 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีก 2 ห้องเรียน เป็นเงินงบประมาณ 162,000 บาท ต่อมาโรงเรียนได้ก่อสร้างโรงจอดรถนักเรียนและครู  2 หลัง   ด้วยงบบริจาคจากประชาชน  พร้อมถมดินปรับพื้นให้มีระดับสูงขึ้น  และในปีงบประมาณ  2545 ได้รับเงินงบประมาณให้ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 008 ไม้  ห้องสมุดแบบสร้างเอง เป็นเงิน 140,000 บาทเศษ และซ่อมแซมพื้นโรงฝึกงาน เป็นเงิน 31,400 บาท

    ในปี 2547 คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน รวมกันปรับปรุงส้วมของโรงเรียนที่ชำรุด 2 หลัง ให้ใช้การได้โดยสร้างใหม่ 2 หลัง และร่วมกันปรับปรุงโรงอาหารโดยการต่อเติม ด้านข้าง 2 ด้านและจัดทำถนนคอนกรีตเพิ่มเติม  ใช้เงินจากการบริจาค  70,000 บาท

ปี 2548 คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชน ร่วมกันปรับปรุงโรงอาหาร ด้วยเงินบริจาค  55,000 บาท  และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทวิศวกรรมไทย จำกัด ให้ก่อสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนเป็นเอกเทศ ขนาด 9 X 12 เมตร ด้วยเงินงบประมาณ 360,000 บาท

ปี 2549 ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกรดพัฒนา ปรับปรุงสนามฟุตบอล  ปูพื้นตัวหนอนหน้าอาคารเรียน 105/29 และหน้าอาคารฉิมพลี พร้อมจัดทำอ่างล้างหน้าแปรงฟัน 40 ที่ เป็นเงินงบประมาณ  880,000  บาท

  ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 14 คน  สำหรับผู้บริหารคนปัจจุบันคือ  นายอำนาจ  นุ่มแสง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ))ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2551

ปี 2552 คณะครู ผู้ปกครองได้ร่วมกันบริจาคเงินประมาณ 75,000  บาท สร้างพระพุทธรูปประจำเสาธงเพื่อให้นักเรียนได้กราบไหว้บูชา แล้วตั้งชื่อว่า “ พระพุทธประธานพร ”

ปี 2552 ได้ใช้เงินงบประมาณและเงินบริจาค ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน 105/29 ทั้ง 2 ชั้น

ปี 2553 ได้รับจัดสรรติดตั้งระบบประปาและโรงผลิตน้ำดื่ม จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ปี 2553 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 105 / 29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง

เป็นจำนวนเงิน  2,537,600  บาท  พร้อมทั้งขอรื้อถอนบ้านพักครู 2 หลัง ห้องสมุดหลังเก่า และศาลาน้ำ

             ปี 2554  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ 2  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยนาท ซึ่งมีทั้งหมด 8 โรงเรียน   อำเภอละ 1 โรงเรียน  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน

ในการดำเนินการเป็นเงิน  1,759,200  บาท

              ปี  2555  ได้รับงบประมาณแปรญัตติเพื่อปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 205/26  โดยติดตั้งฝ้าเพดาน

ด้านนอกและด้านใน  จำนวน  200,000  บาท

              ปี 2556  นางวราภรณ์  นิพล  ครูโรงเรียนวัดวังคอไห อำเภอหันคา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้เมื่อวันที่        เดือน                    พ.ศ.  2556

ยเป็น  “ โรงเรียนวัดมาติการาม “

 


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม
  • วันไหว้ครู

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายศักดิ์ชัย  หริ่มแก้ว

หัวหน้างานการบริหารงานทั่วไป

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook


รอบรู้เรื่องอาเซียน

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย